Mevzuat

 

ŞANLIURFA VALİLİÐİ

İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİÐİ

PROF. DR. ABDÜLKADİR KARAHAN KÜTÜPHANESİ VE MÜZESİ

 

BAÐIŞ SÖZLEŞMESİDİR    

 

            Ben Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN;

 

            Peygamberler şehri Urfa’nın yetiştirmiş olduğu bir fert olarak bugün bulunduğum noktaya gelmemde büyük pay sahibi olan Şanlıurfa’ya oranın insanlarına faydalı olabilmek:

 

            GAP projesinin tamamlanıp eski Mezopotamya (Irmaklar arası) kültürünün temelleri üzerine kurulu Urfa şehrinin ve bütün Güneydoğu Anadolu’nun maddi ve manevi sahada yeniden canlanması sürecinde belli  bir ölçüde katkımızın olması düşüncesiyle:

 

            Uzun yıllar boyunca gerek akademik kariyerim ve gerekse ilmi sahadaki çalışmalarım neticesi mamelekime dahil bulunan kitaplarımdan miktarı ve niteliği tarafımdan tespit olunan en büyük kısmının aşağıda yazılı şartlar ve mükellefiyetlerle Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğüne bağışladım.

 

            1. Halihazır inşaatı ve tefrişi sona ermek üzere bulunan kütüphanenin adı Prof. Dr. ABDÜLKADİR KARAHAN KÜTÜPHANESİ olacaktır. Kütüphanenin hiçbir suret ve sebeple ve herhangi bir gerekçe ile değiştirilmeyecektir. Kütüphanenin girişinde göze görünecek bir şekilde  Prof. Dr. ABDÜLKADİR KARAHAN KÜTÜPHANESİ yazılı en iyi en iyi cins mermer üzerine oyulmuş altın sarısı ile bedeli ve sanat değeri yüksek bir plaket asılı bulunacaktır.

 

            2. İş bu sözleşmeye konu olan kitapların tamamı halen İstanbul’da Etiler, Profesörler sitesinde ikamet etmekte olan bağışlayıcı Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın  nezdinde olup, bu kitapların tasnifi, bilgisayar kartlarının hazırlanması, okuyucunun istifadesine hazır hale getirtilebilmesi için bir yıl süreyle olmak üzere Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’ın ikametgahına yakın bir muhitte, en az 150 m2’den müteşekkil içinde iki hatlı telefon, bir bilgisayar seti, iki adet daktilo, bir adet faks ve diğer çalışma ortamını sağlayacak derecede tefrigat bulunacak bir çalışma bürosu ile birlikte kütüphanecilik bölümünden mezun iki sekreter ve birde hizmetli çalışacaktır. Bu büronun bütün giderleri Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Büroda bulunan faks çalışma süresi sonunda Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’ın ikametgahına tahsis edilecektir. Bu tahsisten sonra faksın giderleri Prof. Dr. Abdülkadir Karahan’a ait olacaktır.

 

            3. İstanbul’daki çalışma süresinin sonunda tasnif edilmiş kartları hazırlanmış, bilgisayar programları yazılmış ve muhtelif yerlerinde Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’ın bağışıdır mührünü taşıyan kitaplar özel bir kargo firmasınca özel olarak paketlenmiş şekilde İstanbul’dan Şanlıurfa’ya nakledilecek ve tüm nakil masrafları Şanlıurfa Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğüne ait olacaktır.

 

            4. Kitapların kütüphaneye naklinden sonra bütün kargo paketleri Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN tarafından açılacak, kitapların sıralanması, odaların yerleştirilmesi onun gözetiminde gerçekleştirilecektir.

 

            5. Kitapların bu şekilde ve ilmi usullere uygun olarak tasnifinden sonra İstanbul’daki çalışma esnasında hazırlanan bilgisayar bilgisayar  programları kütüphane bilgisayarına yüklenerek bütün kitaplar fişlenerek en geç üç yıl 1. hamur kağıda iyi bir matbaada basılacak olan katalog yayımını müteakip, altı ay içinde yerli ve yabancı ilim kaynaklarından  birer nüsha gönderilecek ve satışın da arz edilecektir.

 

            6. Yukarıdaki şartların yerine getirilmesinde zorunlu bir maddi güçlük mevcut olduğunda ısrar edilir ve başka yoldan bu masrafların sağlanamayacağı anlaşılırsa, bu takdirde Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN ilk parti olmak üzere 1000 (Bin) kadar cildi adını taşıyan kütüphaneye teslim edilmek üzere sözleşmeyi imzalayan karşı taraf adresine gönderilecektir. Ancak üç ay zarfında belirtilen şartlar dahilinde tasnif …… dairesinde yapılamaz veya göze görünür hatalarla gerçekleştirilirse yukarıdaki maddelerde gösterilen ve açıkça belirtilen tarzda geri kalan binlerce kitap İstanbul’da işlem görecek ve tabiatıyla masraflar da karşı tarafa ait olacaktır.

 

            7.  Kütüphanede bağışlayanın amacının gerçekleşmesi bakımından ve asıl olan adını taşıyan müessesede onun armağan ettiği eserlerin mütealası olduğu göz ününde tutularak başkaca hiçbir veya kuruluştan kitap dergi ve benzeri eser buraya buraya kabul edilmeyecek ve böylece sadece zatın bütün kütüphaneyi doldurmaya yeteceği ümit edilen Prof. Dr. KARAHAN’ın bağışından ibaret eserler aydınların ve genellikle ilim adamları ile halkın istifadelerine sunulmuş olacaktır.

 

            8. Her ne suretle olursa olsun kitapların dışarıya çıkarılması ariyet olarak dahi herhangi bir kimseye ve kuruluşa geçici bir zaman için verilmesi bağışlayanın yazılı muvafakatı olmadıkça mümkün değildir. Bu itibarla kütüphanenin dışına herhangi bir eserin dışarıya çıkartılmasına müsaade edilemez.

 

            9. Kütüphane odalarının tefrişinde birinci emtianın kullanılmasına özen gösterilecek tefrişi gerçekleştiren tüzel ve gerçek kişilerin isim ve unvanlarını taşıyan pirinç levhalar tefrişi yapılan odaların girişine asılacaktır.

 

            10. Kütüphanede bir müdür iki hizmetli, bir okuma salonu sorumlusu, bir daktilo sekreteri, iki memur, bir bekçi, bir bahçıvan istihdam edilecek olup bu personelin mümkün mertebe kütüphanecilik mezunu olmasına özen gösterilecek ve personel giderleri Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.  Ücretlerin tayininde devlet memurları kanunundaki göstergeler baz alınacaktır.

 

            11. Kütüphane bahçesi bir havuz, bir kamelya, süs çiçekleri ve çimleri ihtiva edecek şekilde tanzim edilecek ve bahçe düzenli olarak istihdam edilecek olan bahçıvanın bakımında olacaktır.

 

            12. Kütüphanede yaptırılmış bulunan lojman bölümüne kadar Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’a tahsis edilmiş olup, lojmandan sadece Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN, eşi ve kızı istifade edebilecektir. Ölümünden sonra Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’nın eşi ve kızının istifadesi kendilerinin yaşamı boyunca sürecektir. Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’ın yazılı muafakatıyla kendisinin uygun göreceği kişilerde lojmandan faydalanabileceklerdir.

 

            13. Kütüphanede bir faks, iki hatlı telefon santrali, yeterli miktarla daktilo, bir bilgisayar seti (Komple), 20 tonluk su deposu ve gerekli tüm büro cihazları bulunacaktır. Bu cihazların alımı ve masrafları da Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğüne aittir.

 

            14. Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğüne bağışlanan kitaplar kısmen veya tamamen dahi olsa herhangi bir sebep, olay ve şarttan dahi Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından başkasına devir, temlik edilemeyecek. Aynı şekilde kütüphanenin idaresi de başka kuruma veya gerçek bir kişiye devir ve temlik edilemeyecektir. Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından buna aykırı bir tasarrufta bulunulduğu takdirde bağışlanan kitapların mülkiyeti Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’a intikal edecek ve bu kitapların o ana kadar uğramış olabileceği tüm hasar ile nakliye masrafları Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’a tanzim edilecektir.

 

            15. 14. maddede yazılı hal gerçekleştiğinde Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’ın hayatta olmaması halinde mülkiyet mirasçılarına intikal edecek olup yukarıdaki maddede yazılı hususlar mirasçıları için de geçerlidir.

 

            16. Kütüphanenin her türlü gideri Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından karşılanacak olup her hangi bir sebeple veya isim altında Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN veyahut mirasçılarından hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

 

            17. Kütüphanenin idaresi Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü için tahammülü katlanılmaz hale geldiğinde Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN’ın veya mirasçılarının yazılı muvafakatiyle işbu sözleşme münfesih olacak ve 14. maddede yazılı tazmin şartları baki kalmak ve yerine getirilmek kaydıyla kitapların Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN veya mirasçılarının uygun göreceği yere nakli en geç üç ay içinde gerçekleştirilecek ve  şartları yerine getirilmiş olacaktır.

 

            18. Yukarıda yazılı hususlara Şanlıurfa Valiliği Özel İdare Müdürlüğü tarafından riayet edilmemesi veya gereği kadar riayet edilmemesi (ki bu hususta her türlü takdir hakkı Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN veya mirasçılarına aittir.) halinde iş bu sözleşme münfesih olacak 14. maddede yazılı hususlar dahilinde tasfiyeye gidilecektir.

 

 

 

 

AKİT                                                                                     AKİT

 

Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN                               Şanlıurfa Valisi

 

                                                                              T. Ziyaettin AKBULUT                © Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi 2012 | Adres: Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Caddesi Vali Konağı Karşısı Yenişehir / Şanlıurfa | PFX: +90 414 314 07 00